Regulamin Programu Partnerskiego Europejskiego Instytutu Finansowego

Umowa Programu Partnerskiego zostaje zawarta poprzez przystąpienie do Programu Partnerskiego pomiędzy Partnerem, a Europejskim Instytutem Finansowym i określa warunki, na jakich prowadzona jest współpraca. Regulamin jest prawnym porozumieniem między Europejskim Instytutem Finansowym, a Partnerem, który potwierdza, że przeczytał, rozumie i zgadza się z warunkami niniejszego Regulaminu. Jeśli nie zgadza się z warunkami niniejszego Regulaminu nie powinien przystępować do Programu Partnerskiego i akceptować niniejszych postanowień.

I. Objaśnienia

  1. Program Partnerski Europejskiego Instytutu Finansowego, platforma udostępniona w Internecie, która umożliwia zarabianie na pośredniczeniu w sprzedaży produktów i usług.
  2. Regulamin: Niniejszy Regulamin.
  3. Właściciel i Organizator: Europejski Instytut Finansowy, ul. Stanisława Bodycha 39, 02-495 Warszawa. NIP: 521-388-25-29. KRS: 0000814252
  4. Partner: Osoba fizyczna lub firma zakwalifikowane do udziału w Programie Partnerskim.
  5. Formularz Rejestracyjny: formularz umożliwiający przesłanie danych osób lub firm chcących uczestniczyć w Programie.
  6. Panel Administracyjny: oznacza tę część serwisu, do której Partner ma indywidualny dostęp po poprawnym zarejestrowaniu się do Programu Europejski ego Instytutu Finansowego. Panel Administracyjny Partnera zawiera informacje na temat dostarczanych leadów ich statusów, a także wybranych informacji i produktach i nowościach oraz z pomocą EIF umożliwia tworzenie kampanii reklamowych.
  7. Produkty: produkty oferowane przez Organizatora udostępnione do sprzedaży za pośrednictwem Programu Partnerskiego.
  8. Narzędzia marketingowe – kreacje: materiały reklamowe przeznaczone do umieszczania na stronach internetowych i blogach Partnerów (zdjęcia, treści, artykuły, linki, banery, reklamy, video, video YouTube).
  9. Dostęp partnerski: unikalne linki do formularzy dostępne po zalogowaniu do Panelu Administracyjnego, wygenerowane indywidualnie dla każdego Partnera. Linki z takich spersonalizowanych formularzy mogą być przekazywane do działań, na strony lub do kampanii. W ramach programu partnerskiego Istnieje możliwość stworzenia dedykowanego LP dla Partnera do prowadzenia działań.
  10. Kampania: akcja promocyjna tworzona przez Partnera.
  11. Statystyki: narzędzie umożliwiające śledzenie efektów kampanii.
  12. Umowa: umowa jaka zostaje zawarta pomiędzy Partnerem, a Organizatorem. Na jej podstawie określane są zasady wynagradzania Partnera oraz tworzenie dostępu do panelu programu.
  13. Prowizje: ustalane wysokości prowizji i wynagrodzenia dla Partnera za realizowana działania i kampanie prowadzone w ramach programu partnerskiego.

II. Partnerstwo w Europejski Instytut Finansowy

  1. Warunkiem przystąpienia do Programu Partnerskiego Europejskiego Instytutu Finansowego jest wypełnianie Formularza Rejestracyjnego i akceptacja Regulaminu.
  2. W Programie mogą uczestniczyć:
   1. Osoby fizyczne,
   2. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.
   3. Firmy
  3. W Formularzu Rejestracyjnym należy podać obowiązkowo nazwę firmy, imię, nazwisko, nip, telefon, e-mail, adres i hasło.
  4. Akceptacja Regulaminu równoznaczna jest ze zrozumieniem i przyjęciem reguł obowiązujących w Programie Partnerskim.
  5. Udział w Programie Partnerskim jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny, polega na prawidłowym i zgodnym ze stanem faktycznym wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego.
  6. Po zarejestrowaniu wniosek trafia do Organizatora i na jego podstawie tworzona jest umowa pomiędzy stronami. W momencie podpisania umowy Organizator aktywuje konto Partnera.

III. Prawa i obowiązki Partnera

   1. Partner przystępujący do Programu Partnerskiego przy rejestracji zobligowany jest uzupełnić informacje, w tym imię, nazwisko, dane teleadresowe, dane kontaktowe, a także przez cały okres użytkowania Programu przestrzegać zasad i reguł w nim określonych. Podanie prawidłowych danych jest warunkiem wypłaty prowizji.
   2. Partner przystępując do Programu Partnerskiego wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych niezbędnych do prowadzenia działalności w ramach współpracy Programu Partnerskiego Europejskiego Instytutu Finansowego. Dane osobowe Partnera  wykorzystywane będą do celów jego identyfikacji, wypłat należnych środków, kontaktu z Partnerem.
   3. Organizator udziela Partnerowi licencji na korzystanie z materiałów reklamowych zawartych w Programie Partnerskim dotyczących promowanych produktów i wykorzystywanie ich na swoich stronach internetowych, blogach, portalach społecznościowych w celu promocji i zwiększenia sprzedaży.
   4. Niedozwolone jest kopiowanie treści ze stron produktów promowanych w Programie Partnerskim. Do promowania produktów Partner może wykorzystywać materiały znajdujące się w Programie Partnerskim albo poprosić Organizatora o dodatkowe materiały lub zgodę na wykorzystanie materiałów ze strony EIF.
   5. Partner zobowiązany jest na bieżąco aktualizować zawartość swoich stron internetowych, blogów, portali społecznościowych tak, aby zachować spójność i dokładność ze stroną główną produktów oferowanych w Programie Partnerskim.
   6. Utrzymanie i aktualizacja stron internetowych Partnera jest wyłączną kwestią Partnera i to on jest za nią odpowiedzialny.
   7. Partner zgadza się na monitorowanie przez Organizatora swoich stron internetowych, jest także zobowiązany do szczegółowego przedstawienia źródła ruchu, jeżeli taką prośbę wystosuje Organizator.
   8. Partner zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich wymogów prawa promując produkty.
   9. Niedozwolone jest wykorzystywanie nazwy, logo, brandu Organizatora i Programu Partnerskiego bez uzyskania zgody Organizatora.
   10. Partner może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Programie Partnerskim, składając stosowne oświadczenie Organizatorowi.
   11. Partner może korzystać z własnych źródeł lub serwisów aukcyjnych lub porównywarkowych, ale ma obowiązek leadowania przez stworzony dla niego indywidualny formularz stworzony w ramach programu.
   12. Partner ma obowiązek uzyskać zgody na przetwarzanie danych osobowych od potencjalnych klientów i leadów, które będzie wrzucał do systemu. Partner i Organizator podpiszą umowę o powierzanie danych osobowych wprowadzanych przez Partnera do systemu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontakty, które przy weryfikacji będą deklarować, że nie udzielały zgód na kontakt i marketing.
   13. Partner przystępując do Programu Partnerskiego wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych oraz materiałów marketingowych przez Organizatora oraz w tych celach przetwarzanie jego danych osobowych.

IV. Prawa i Obowiązki Organizatora

  1. Organizator zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania prawa w zakresie prowadzenia Programu Partnerskiego, w tym ochrony danych osobowych i szczegółów dotyczących wypłacanych prowizji.
  2. Organizator jest odpowiedzialny za rzetelne prowadzenie i rozliczanie uruchomionych klientów poleconych przez Partnerów.
  3. Organizator gwarantuje unikalność formularzy do realizowania działań i tworzenia kampanii reklamowych dla Partnerów.
  4. Organizator zobowiązuje się dostarczać i na bieżąco aktualizować materiały reklamowe promowane w Programie Partnerskim, a także informować Partnerów o zmianach w funkcjonowaniu Programu.
  5. Organizator udostępni każdemu nowo- zarejestrowanemu Partnerowi Panel do zarządzania.
  6. Organizator zapewni wsparcie techniczne, administracyjne a także pomoc w zakresie posługiwania się Programem Partnerskim dla zarejestrowanych użytkowników.
  7. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Partnera do grona członków Programu Partnerskiego bez podania przyczyny, a także do usunięcia konta Partnera w przypadku złamania zasad Regulaminu lub innych norm prawnych.
  8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub opóźnienia w wypłacaniu prowizji w przypadku, gdy dane Partnera, czy też dokumenty będące podstawą wypłaty prowizji, nie są poprawne.
  9. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia partnera z Programu Partnerskiego i niewypłacenia mu prowizji w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że działa on niezgodnie z Regulaminem.
  10. Organizator zastrzega sobie prawo do niewypłacenia prowizji nagromadzonych na koncie Partnera, który złamał niniejszy Regulamin.
  11. Organizator zastrzega sobie prawo do niewypłacenia prowizji za zamówienia złożone po dacie odstąpienia Partnera od Programu Partnerskiego.
  12. Partner może złożyć reklamację w przypadku nieotrzymania należnych pieniędzy i ubiegać się o wypłacenie niezrealizowanych środków w okresie 6 miesięcy od daty wymagalności danej płatności. Organizator po upływie 6 miesięcy dołoży wszelkich starań, aby zrealizować płatność, ale z przyczyn technicznych może to być niemożliwe.

V. Prowizje

  1. Przystąpienie do Programu Partnerskiego daje możliwość generowania leadów i potencjalnych klientów, co w momencie uruchomienia usługi/produktu dla takiego klienta prowadzi do momentu kiedy rozliczana jest sprzedaż.
  2. Partner po rejestracji w programie otrzymuje indywidualny login do systemu przypisany bezpośrednio do niego i w ten sposób Partner ma możliwość dostarczania za pomocą wbudowanych formularzy nowych leadów i potencjalnych klientów.
  3. W przypadku gdy kilku Partnerów zgłosi tego samego nowego leada lub potencjalnego klienta do rozliczenia brane jest pod uwagę Partner, który wprowadził taki kontakt jako pierwszy
  4. Jeżeli Organizatorowi uda się zaoferować odpowiedni produkt dla klienta i ten produkt zostanie uruchomiony wtedy prowizja dla Partnera zostanie naliczona.
  5. Wysokość prowizji jest indywidualnie ustalana z Partnerami i jej wielkość zostaje wpisana do umowy pomiędzy stronami.
  6. Prowizja jest naliczona w momencie uruchomienia produktu/usługi dla klienta.
  7. W przypadku gdy okaże się, że klient otrzyma decyzję negatywną lub zrezygnuje z usług oferowanych przez Organizatora, jego dane i bieżąca obsługa wracają do Partnera.
  8. Prowizje wypłacane są w cyklach rozliczeniowych na koniec każdego miesiąca po uruchomieniu klientów.
  9. Wypłata następuje po wystawieniu faktury VAT, w terminie płatności zgodnym z ww. dokumentem, jednakże nie krótszym niż 14 dni, na rachunek bankowy wskazany w treści dokumentu.
  10. Organizator zastrzega sobie możliwość niewypłacenia prowizji Partnerowi, który generuje swoje prowizje niezgodnie z Regulaminem.
  11. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia partnera z Programu Partnerskiego i niewypłacenia mu prowizji w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że działa on niezgodnie z Regulaminem.

VI. Panel Administracyjny Partnera

 1. Organizator udostępnia nowo-zarejestrowanemu Partnerowi Panel Administracyjny zawierający informacje o:
  1. produktach
  2. Leadach
  3. Nowościach
 2. Daje możliwość tworzenia kampanii, pobierania materiałów reklamowych, korzystania z narzędzi marketingowych, a także udostępnia możliwość kontaktu z Organizatorem.

VII. Dane osobowe

  1. Administratorem danych osobowych jest Europejski Instytut Finansowy, ul. Stanisława Bodycha 39, 02-495 Warszawa. NIP: 521-388-25-29. KRS: 0000814252
  2. Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych i realizacji uprawnień jest możliwy za pośrednictwem e-mail: iod@eif.pl
  3. Dane osobowe Partnera mogą być przetwarzane na podstawie:
   1. niezbędności do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), odrębnie dla celu: rejestracji konta Partnera, jego identyfikacji oraz realizacji wypłat;
   2. obowiązku prawnego w związku z wykonaniem umowy (art. 6 ust. 1 lit. c w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w celu realizacji zgłoszonych reklamacji;
   3. prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), odrębnie dla celu:
    • przeprowadzania badania opinii Partnera, na podstawie udzielonych odpowiedzi w ankiecie, gdzie uzasadnionym interesem jest doskonalenie jakości obsługi i świadczonych usług;
    • kontaktu – udzielenia informacji, gdzie uzasadnionym interesem jest opieka nad Partnerem oraz udzielanie odpowiedzi na zadane pytania;
    • dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dochodzenia i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami;
     – przesyłania Partnerowi informacji handlowych i materiałów marketingowych w celu należytego promowania Produktów.
   4. obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów o rachunkowości oraz obowiązków podatkowych.
  4. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in.: podmiotom świadczącym usługi organizacyjne, marketingowe oraz podmiotom świadczącym usługi związane z prowadzeniem badań jakościowych, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.
  5. Dane zebrane w celu rejestracji konta Partnera – realizacji programu partnerskiego, będą przetwarzane przez okres funkcjonowania konta. Dane osobowe będą przetwarzane również przez okres umożliwiający rozpatrywanie reklamacji, w tym przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów księgowych. Dane Partnera przetwarzane w celu przeprowadzania badania opinii będą przetwarzane w czasie trwania prowadzonego badania, w tym analizy jego wyników. Dane Partnera przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych i materiałów marketingowych będą przetwarzane przez okres funkcjonowania konta.
  6. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora jeżeli zostanie do niego zgłoszony sprzeciw wobec tego typu przetwarzania danych. W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną zgodę, dane będą przechowywane do momentu jej wycofania.
  7. Partner ma prawo do:
   • dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
   • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, w tym do profilowania danych;
   • w przypadku, w którym podstawą przetwarzania jest zgoda, w związku z jej dobrowolnością, możesz ją w każdym momencie wycofać. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność przetwarzania z prawem, dokonanego przed jej wycofaniem;
   • przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub na podstawie zgody.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w zakresie danych przetwarzanych na podstawie obowiązku prawnego oraz wykonania umowy i podjęcia działań przed jej zawarciem, niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Niepodanie danych niezbędnych do kontaktu, uniemożliwi kontakt i realizację wypłaty.
  9. Jeżeli Partner lub osoba trzecia uzna, że Administrator naruszył swoim działaniem przepisy ochrony danych osobowych, przysługuje mu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na takie działanie Administratora.

VIII. Postanowienia Końcowe

  1. Niniejszy Regulamin wraz z umową zawartą pomiędzy Organizatorem, a Partnerem jest poświadczeniem porozumienia zawartego między stronami.
  2. Złamanie zasad niniejszego Regulaminu skutkuje natychmiastowym zawieszeniem konta i niewypłaceniem prowizji Partnerowi przez Organizatora
  3. Organizator zastrzega sobie możliwość zablokowania konta Partnera w przypadku działania Partnera na niekorzyść programu bądź na niekorzyść innych Partnerów.
  4. Każda ze stron, która chce rozwiązać niniejsze porozumienie a tym samym odstąpić od udziału w Programie Partnerskim lub usunąć Partnera z Programu Partnerskiego winna jest zawiadomić o tym fakcie druga stronę pisemnie za pośrednictwem e-maila.
  5. Każda ze stron ponosi odpowiedzialność za prowadzenie własnych działań w zakresie Programu Partnerskiego, a tym samym niniejszej umowy.
  6. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w niniejszym Regulaminie, ale jednoznacznie jest zobligowany do poinformowania o tym fakcie Partnerów poprzez umieszczenie nowej wersji regulaminu na stronie Programu Partnerskiego Europejskiego Instytutu Finansowego.
  7. W przypadku sporządzenia niniejszego regulaminu w kilku różnych językach – w przypadku jakiegokolwiek sporu rozstrzyga wersja polska.
  8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.