Autor: Robert

Oceń ten artykuł

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą lub planujesz ją rozpocząć, możesz skorzystać z dotacji z Unii Europejskiej. Dotacje te są formą wsparcia finansowego, która nie wymaga zwrotu. Możesz je przeznaczyć na rozwój firmy, inwestycje, szkolenia, badania i wiele innych celów.

W tym artykule przedstawimy Ci najważniejsze informacje na temat dotacji z UE: jakie są programy, jak i gdzie ich szukać, jakie są wymogi, co trzeba zrobić.

Jakie są programy dotacji z UE?

Dotacje z UE są realizowane w ramach różnych programów operacyjnych, które mają określone cele, priorytety i warunki. Największym programem jest Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR), który ma na celu wspieranie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. POIR oferuje dotacje na takie działania jak:

 • tworzenie i rozwój centrów badawczo-rozwojowych,
 • wdrażanie nowych technologii i rozwiązań,
 • komercjalizacja wyników badań i innowacji,
 • współpraca między przedsiębiorstwami a jednostkami naukowymi,
 • rozwój klastrów i sieci współpracy,
 • wzmacnianie potencjału naukowego i kadrowego.

Innym ważnym programem jest Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC), który ma na celu zwiększenie dostępu do szybkiego internetu, poprawę kompetencji cyfrowych społeczeństwa i rozwój e-usług publicznych. POPC oferuje dotacje na takie działania jak:

 • budowa i modernizacja infrastruktury szerokopasmowej,
 • rozwój usług telemedycznych i teleopieki,
 • wdrażanie systemów inteligentnego zarządzania miastami i regionami,
 • podnoszenie umiejętności cyfrowych dzieci, młodzieży, seniorów i osób niepełnosprawnych,
 • rozwój e-administracji i e-usług dla obywateli i przedsiębiorców.

Kolejną propozycją unijną jest Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), który ma na celu poprawę jakości kształcenia i szans na rynku pracy. POWER oferuje dotacje na takie działania jak podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników i bezrobotnych, wspieranie aktywności zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, rozwój systemu kształcenia ustawicznego i doradztwa edukacyjno-zawodowego czy wspieranie mobilności edukacyjnej i zawodowej.

To tylko niektóre z programów dotacji z UE. Istnieją także inne programy krajowe i regionalne, które można znaleźć na stronach internetowych ministerstw, urzędów marszałkowskich lub instytucji pośredniczących.

Jak i gdzie szukać dotacji z UE?

Aby znaleźć odpowiednią dotację z UE dla swojej firmy lub projektu, należy najpierw zapoznać się z celami, priorytetami i warunkami poszczególnych programów operacyjnych. Można to zrobić poprzez odwiedzenie stron internetowych programów operacyjnych lub instytucji zarządzających nimi, np. Europejskiego Instytutu Finansowego, który także oferuje pożyczki unijne. Można także brać udział w spotkaniach informacyjnych, szkoleniach, warsztatach lub webinarach organizowanych przez instytucje pośredniczące lub beneficjentów, bądź skorzystać z bazy danych dotacji z UE. Po zapoznaniu się z programami operacyjnymi należy wybrać ten, który najlepiej odpowiada potrzebom i celom firmy lub projektu. Następnie należy sprawdzić, czy spełnia się kryteria formalne i merytoryczne dotacji, takie jak:

 • rodzaj i wielkość przedsiębiorstwa,
 • lokalizacja i obszar działania,
 • zakres i kosztorys projektu,
 • wskaźniki efektów i rezultatów,
 • wkład własny i źródła finansowania.

Co trzeba zrobić, aby uzyskać dotacje?

Jeśli spełnia się kryteria dotacji, można przejść do etapu przygotowania wniosku o dofinansowanie. Wniosek powinien zawierać opis firmy lub projektu, analizę rynku i konkurencji, analizę SWOT i plan marketingowy, harmonogram i budżet projektu, analizę ryzyka oraz plan zarządzania projektem. Do wniosku trzeba jeszcze dodać załączniki takie jak np. dokumenty rejestracyjne, umowy, opinie, zaświadczenia. Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w terminie i formie określonej przez program operacyjny i instytucję pośredniczącą. Można to zrobić osobiście lub wysyłając wniosek pocztą, kurierem bądź elektronicznie.

Po złożeniu wniosku o dofinansowanie należy czekać na jego ocenę formalną i merytoryczną przez instytucję pośredniczącą. Jeśli wniosek o dofinansowanie zostanie zaakceptowany, należy podpisać umowę o dofinansowanie z instytucją pośredniczącą. Trzeba również pamiętać, że realizacja projektu wiąże się z obowiązkiem sprawozdawczości i rozliczania dotacji. Należy sporządzać raporty postępu projektu oraz raporty finansowe i merytoryczne. Raporty należy składać w terminach i formach określonych przez program operacyjny i instytucję pośredniczącą. Niedopełnienie obowiązków może skończyć się koniecznością zwrotu dotacji.

Zapisz się na nasz newsletter.

Zapisując się na newsletter akceptujesz politykę prywatności EIF. Pamiętaj w każdym momencie możesz wypisać się z listy.

Umów się na bezpłatną konsultację

Zadzwoń (22) 299 69 99

Podpowiemy, zarekomendujemy i dopasujemy najlepszy produkt do Twoich potrzeb. Porozmawiajmy co możemy dla Ciebie zrobić.